Hjälp att få barn

Bild på graviditetstest

Ungefär 10-15% av de som vill ha barn har någon gång haft problem med ofrivillig barnlöshet. Orsaker till ofrivillig barnlöshet beror lika ofta på faktorer hos kvinnan som hos mannen eller på en kombination. Ibland går det inte att hitta någon förklaring. Ofrivillig barnlöshet kan bero på faktorer som man själv inte kan styra över, som exempelvis medfödd avvikelse eller sjukdom. Även levnadsvanor kan påverka möjligheterna till graviditet.  Sjukvården erbjuder ofrivilligt barnlösa par och ensamstående kvinnor utredning och behandling. Cirka en av fyra får barn efter provrörsbefruktning (per försök). Många gånger behöver man genomgå upprepade behandlingar innan det blir en graviditet. Ju äldre kvinnan är desto mindre är sannolikheten att man lyckas få barn. De flesta kliniker har en åldersgräns (ca 40 år) och ibland även en överviktgräns för fertilitetsbehandling. Forskning visar att många kvinnor och män överskattar möjligheten att få barn med hjälp av assisterad befruktning.

Äggfrysning, eller nedfrysning av obefruktade ägg, är en av de senaste behandlingsmetoderna inom assisterad befruktning. Det betyder att det går att senarelägga en graviditet av exempelvis medicinska eller andra skäl.

Med ”vitrifikationsteknik” kan obefruktade ägg frysas ned för framtida bruk. Det innebär att man fryser äggen snabbt men tinar upp dem långsamt. Med så kallad mikroinjektion av spermier befruktas sedan äggen.

Den som vill frysa ner obefruktade ägg måste först genomgå en utredning där man med hjälp av ultraljud och blodprov undersöker befintlig äggreserv. Tillsammans med ålder och andra medicinska förutsättningar avgörs sedan om man är lämpad för behandling.

Hur stor är chansen att lyckas? Äggfrysning är en relativt ny teknik. De studier som finns talar för att chanserna att bli gravid är ungefär lika stora som vid vanlig provrörsbefruktning. Det är i huvudsak åldern på äggen vid nerfrysning som spelar roll.

Vem får frysa in? I Sverige finns ännu ingen lagstiftning inom området ”äggfrysning”. De kliniker som erbjuder äggfrysning har därför egna regelverk och rekommendationer. I dagsläget gäller en åldersgräns på 40 år för äggfrysning och 45 år för när det befruktade ägget kan återföras till livmodern.

« Tillbaka Nästa »